Radonutredning och läcksökning

Om radonmätningen visar höga nivåer av radon, är nästa steg att genomföra en radonbesiktning eller en fullständig radonutredning. Om bara en eller några få lägenheter har höga radonnivåer, är det vanligtvis tillräckligt med en radonbesiktning för att få förslag på åtgärder. Men om flera lägenheter eller lokaler har för höga radonnivåer krävs en mer omfattande radonutredning för att hitta orsaken innan förslag på åtgärder kan ges. Sådana utredningar är mer tidskrävande och utförs på plats i fastigheten. Ring oss så hjälper vi dig att välja rätt åtgärd.

Syftet med en radonbesiktning är att identifiera källorna till radon och sedan ge förslag på åtgärder som kan lösa radonproblemen. En radonbesiktning tar normalt cirka en timme och inkluderar följande moment:

  • En kontroll av ventilationen.
  • En genomgång av bostaden
  • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterialen (blåbetong).
  • Eventuella sniffmätningar av inläckande markradon.
  • Resultaten från radonbesiktningen sammanställs i en rapport som också innehåller förslag på åtgärder.

Syftet med en radonutredning är att identifiera orsakerna till de förhöjda radonhalterna, vilket liknar syftet med en radonbesiktning. En radonutredning är emellertid mer omfattande och tidskrävande än en radonbesiktning. En väl utförd radonutredning ger svar på varför radonhalterna är höga och vad som behöver göras för att åtgärda problemet. Utredningen kan ta några timmar upp till flera dagar att genomföra. 

Radon är osynligt, luktfritt och smaklöst vilket innebär att det enda sättet att upptäcka det är genom mätning. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer, och det orsakar cirka 400-500 fall av lungcancer per år i Sverige. Detta gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än referensnivån på 200 bq/m3.