Radonbesiktning i hus

När radonmätningen indikerar förhöjda radonhalter, är nästa steg att utföra en radonbesiktning. En radonbesiktning kan enkelt utföras på plats i hemmet, och syftet är att fastställa vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet.

Strålskyddsmyndigheten uppskattar att radon orsakar cirka 500 fall av lungcancer per år i Sverige, vilket gör den till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Idag beräknas cirka 400 000 bostäder i Sverige ha radonhalter som överstiger de fastställda gränsvärdena. Det enda sättet att avgöra om en bostad har för höga radonhalter är att utföra en radonmätning.

Radon kan ha olika källor såsom marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vatten. Under en radonbesiktning undersöks huskonstruktionen och en översyn av bostaden görs. Ventilationen kontrolleras, eventuella läckor upptäcks och gammastrålning från byggnaden mäts. När allt är klart och genomgånget får man information om vilka åtgärder som krävs för att åtgärda problemen. Det finns olika metoder för radonsanering beroende på varifrån radon kommer.

Under en radonbesiktning hjälper inspektörer dig att få en tydlig uppfattning om hur radonet tränger in i bostaden och hur det kan elimineras. För att underlätta besiktningen är det bra att ha radonmätningsrapporten, en planritning över bostaden och byggnadsbeskrivning nära till hands. För att göra en noggrann bedömning är det viktigt att ha tillgång till golvbrunnar, vattenledningar, elanslutningar och inspektionsluckor.

När undersökningen är klar får man rekommendationer om olika åtgärder. Genom att följa och genomföra åtgärdsförslagen som presenterats under radonbesiktningen och radonsaneringen, kan man känna sig säker och trygg i sin bostad.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiva, ackrediterade och pålitliga radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi tillhandahåller även radonbesiktning som tar cirka en timme och mer omfattande radonutredning som tar längre tid och innefattar en undersökning av huskonstruktionen, mätning av gammastrålning, sökning efter läckor och bedömning av ventilationen. Efter att vi har skapat en tydlig bild av situationen ger vi dig förslag på vilka saneringsåtgärder som behövs för att lösa problemet. Vi hjälper dig med en säker och hållbar lösning på lång sikt.

Du kan genomföra radonmätning själv, vilket är en enkel process. Om du däremot behöver hjälp med mer avancerade mätningar, till exempel rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problematiska fastigheter, kan vi också erbjuda vår expertis.